Hallituksen ja vastaavien tehtävät

Puheenjohtaja

Puheenjohtajuus on monipuolinen yhdistelmä edunvalvontaa, edustamista, organisointia ja yhdessä tekemisen johtamista. Puheenjohtaja on ikään kuin ainejärjestön keulakuva, joka pyrkii luotsaamaan ainejärjestön toimintaa kohti jäsenistön kaipaamaa suuntaa hallitusta ja vastaavia johtamalla. Hänellä on yhdistyksen nimenkirjoitus- ja tilinkäyttöoikeus, ja monet viralliset asiat menevätkin hänen kauttaan. Puheenjohtajan tehtävänä on kutsua hallituksen ja yhdistyksen kokoukset koolle, laatia esityslistat ja johtaa kokouksia. Puheenjohtaja on koko hallituksen tavoin vastuussa ainejärjestön taloudesta ja toiminnasta, ja hänen tehtävänkuvaansa kuuluukin johtaa ennen vuoden loppua talousarvion ja toimintasuunnitelman tekemistä seuraavalle kaudelle ja kuluneen kauden toimintakertomuksen laatimista, sekä osallistua yhdessä rahastonhoitajan kanssa kuluneen kauden tilinpäätöksen laadintaan.

Puheenjohtaja edustaa ainejärjestöä monesti erilaisissa tapaamisissa ja kokouksissa, tiedottaa jäseniä monenlaisista asioista sekä katsoo hallituksen ja ainejärjestön toimintaa kokonaisuuden näkökulmasta. Rooli on yhdistelmä monenlaista puuhaamista ja organisointia yhteisen hyvän puolesta. Puheenjohtajan onkin tärkeä pitää yllä suhteita henkilökuntaan ja olla kattavasti perillä opiskelijoiden edunvalvonnasta. Kaikkiaan puheenjohtajuus on erinomaista johtamiskokemusta ja mahtava keino tutustua upeisiin tyyppeihin – niin Mentorin kuin muidenkin ainejärjestöjen ja kaupunkien opiskelijoiden riveistä.


Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtajan tehtävä on vastuullinen ja tärkeä, sillä hän hoitaa puheenjohtajan hommat tämän estyessä eli tuuraa puheenjohtajaa Mentorin kokouksissa tai muissa kokouksissa/tapaamisissa (esim. Kasvon pj-jaoston kokoukset) sekä mm. käy yhdessä pj:n kanssa Tamyn järjestämissä puheenjohtajatapaamisissa (APN). Näiden lisäksi vpj hoitaa muita eteentulevia asioita ja esim. palautekysely on ollut perinteisesti vpj:n vastuulla.


Edunvalvontavastaava

Edunvalvontavastaavaan tehtäviin on yhdistetty, niin kopo-vastaava, sopo-vastaava ja tasa-arvovastaavan tehtävät.

Koulutuspoliittisen vastaavan tehtävänä on seurata koulutuspoliittisia uutisia niin yliopistotasolla kuin omassa yksikössä. Tehtäviin kuuluu yhteyden pitäminen hallopedeihin (=hallinnon opiskelijaedustajiin) johtokunnassa sekä muissa työryhmissä toimiviin opiskelijaedustajiin. Tärkeitä kohtaamispaikkoja ovatkin Kasvon KoPo-jaoston kokoukset sekä Tamyn koulutuspoliittinen valiokunta. KoPo huolehtii edunvalvonnasta koulutuspoliittisissa asioissa sekä välittää viestejä tärkeistä asioista jäsenille sekä jäsenistön viestejä eteenpäin.

Mentorin toimintakertomuksen mukaan sosiaalipoliittisen vastaavan eli sopo-vastaavan ”tehtäviin kuuluu lähinnä sopo-sähköpostilistan viestien välittäminen sekä vapaaehtoinen osallistuminen sopo-jaoston tapahtumiin ja kokouksiin.” Perustasolla vastaavuuden hoitaminen onnistuu siis sopo-listan sähköposteja välittämällä, vaikka kaikkea muutakin asiaan liittyvää toimintaa saa tietysti kehitellä. Sopo-vastaavan tehtäväkenttään kuuluu monipuolisesti opiskelijan toimeentuloon, hyvinvointiin, terveyteen ja asumiseen liittyvät asiat. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että sopo-vastaava seuraa sopo-listaa ja valtakunnallista keskustelua esimerkiksi opintotukijärjestelmästä, opiskelija-asunnoista ja mielenterveysasioista sekä välittää tietoa niistä ainejärjestönsä jäsenille.

Tasa-arvovastaava välittää akkalistan viestejä Mentorin sähköpostilistalle. Tasa-arvovastaava voi osallistua kaikkiin tasa-arvoon liittyviin tapahtumiin ja välittää näkökulmia eteenpäin muille järjestössä. Vastaava huolehtii siitä, että järjestön toiminnassa otetaan kaikki tasapuolisesti huomioon, esimerkiksi järjestetään erilaisia tapahtumia eri-ikäisille sekä otetaan myös vaihto-oppilaat ja liikuntarajoitteiset huomioon.Tänä vuonna yritämme erityisesti kehittää yhdessä tuutorvastaavien kanssa aikuisopiskelijoille suunnattua toimintaa.


Sihteeri

Sihteerin tehtävänä on kirjata ylös kokouksissa käytävät aiheet ja keskustelut. Kokousten jälkeen sihteeri kirjoittaa kokouspöytäkirjan ja lähettää sen ainejärjestön sähköpostilistalle.


Viestintävastaava

Viestintävastaavan tehtävä on  tiedottaa ainejärjestön jäseniä. Viestintävastaava välittää ainejärjestön sähköpostilistalle aj-tiedotus -listan viestejä ajankohtaisista asioista. Näiden viestien ohella tiedotusvastaava lähettää tietoa Mentorin omista tapahtumista ja EDUn yhteisistä tapahtumista.  Viestintävastaava on niin ikään vastuussa Mentorin ja Mentorin hallituksen sähköpostilistojen ylläpidosta. Viestien lähettämisen lisäksi tiedotusvastaava ylläpitää Mentorin netti- sekä Facebook sivuja.

Viestintävastaava on usein yhteyksissä myös ainejärjestön ulkopuolisiin tahoihin, esim. yhteistyökumppaneihin, ja vastaa siten ainejärjestön sisäisen viestinnän ohella myös ulkoisesta viestinnästä.


Rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja vastaa ainejärjestön talousasioista ja jäsenrekisterin ylläpidosta. Raha-asiat ovat keskeinen osa ainejärjestön toimintaa, ja rahiksella onkin tärkeä tehtävä pitää tili- ja budjettiasiat ajan tasalla.  Kirjanpidon ja laskujen maksamisen ohella rahastonhoitaja osallistuu esimerkiksi varainkeruutoiminnan ja tapahtumien suunnitteluun taloudellisesta näkökulmasta käsin. Tehtäviin kuuluu myös tilinpäätöksen ja talousarvion laatiminen yhdessä muun hallituksen kanssa.

Rahastonhoitajan tehtävä opettaa paljon ja antaa hyödyllisiä valmiuksia monenlaisia työtehtäviä ajatellen! Tamy osallistuu rahastonhoitajien perehdyttämiseen tarjoamalla uusille rahiksille talouskoulutusta vuosittain.


Varainkeruuvastaava

Varainkeruuvastaavan hommiin kuuluu varojen kerääminen ainejärjestölle, jotta jäsenistölle saadaan järjestettyä kaikenlaisia mukavia tapahtumia pitkin vuotta. Pääasiassa varainkeruuvastaava etsii yhteistyökumppaneita ja sponsoreita ja pitää heihin yhteyttä. Varainkeruuvastaava kuitenkin vastaa myös haalarimerkkien ja Mentor-paitojen myynnistä. Varainkeruuvastaava tekee paljon yhteistyötä muiden hallituksen jäsenten, esimerkiksi rahastonhoitajan kanssa.


Tuutorvastaava

Tuutorvastaavien työntäyteinen vuosi alkaa alkuvuodesta tuutoritiimin rekrytoinnilla ja lukuvuoden suunnittelulla yhdessä heidän kanssaan. Tarkoituksena on saada kokoon mahdollisimman monipuolinen tiimi, jonka kanssa yhteistyössä saadaan uusille fukseille syksyllä välitettyä mahdollisimman hyvin sekä yliopiston että oman ainejärjestömme toimintaa.

Tuutorvastaava toimivat myös yhteistyössä henkilökunnan, Kasvon ja muiden yksikön ainejärjestöjen tuutorien kanssa.

Tuutorien tehtäviin kuuluu suunnitella seuraavan syksyn fuksien opas, joka lähetetään koulutusohjelmaan hyväksytyille hyväksymiskirjeen mukana kotiin. Fuksioppaan tarkoitus on toimia ensimmäisten viikkojen oppaana, tarjoten aikataulut sekä virallisempiin että ainejärjestön epävirallisempiin tapahtumiin. Fuksioppaassa pääosassa on oirientoivat viikot.

Kevät menee suunnitellessa ja syksy toteuttaessa suunnitelmia. Vastaavien tehtävänä on pitää lankoja käsissään. Me toimimme sekä linkkinä henkilökuntaan ja muihin järjestöihin sekä kokoamme tuutorien toiminnan yhteiseksi suunnitelmaksi että pidämme huolta että uusille opiskelijoille annetaan mahdollisuus tukeen ja tutustumiseen.

Tuutorvastaavaksi ryhtyessä ei tarvitse olla ennestään kokemusta tuutortoiminnasta. Kunhan on innostusta oppia ja ottaa hieman vastuuta. Tuutorvastaavat koulutetaan kyllä ja edellisen vuoden tutorvastaavilta saa myös arvokasta tietoa viime vuoden toiminnasta. Ison avun saamme myös itse tuutoreilta, ja koko tuutortoiminta onkin yhteistyön tulosta. Innokkaasti siis mukaan tuutortoimintaan!


Ympäristövastaava

Ympäristövastaavan suurin tehtävä Mentorissa on toimia tiedonvälittäjänä Mentorin jäsenille sähköpostilistan välityksellä. Tamyn ympäristövaliokunta järjestää myös erilaisia tapahtumia ja koulutuksia, joihin ympäristövastaava voi osallistua tai innostaa järjestön jäseniä lähtemään niihin. Kehittämisalue ympäristötoiminnassa on sen saattaminen käytäntöön esimerkiksi erilaisten tempausten avulla.


Specia-vastaava

Yhteistyö ammattijärjestömme Specian kanssa on tuonut mukanaan opettavaisen ja hyödyllisen näkökulman työelämään ja siihen, kuinka omaan tulevaisuuteen voi vaikuttaa monella tavalla jo opiskeluaikana. Specia tekee paljon yhteistyötä opiskelijoiden kanssa ja haluaa kuulla myös mielipiteen asioihin. Specia järjestää hyödyllisen jokavuotisen ainejärjestökoulutuksen aina keväällä, jonne on mahdollisuus 3 hallituksen jäsenellä lähteä tutustumaan uusiin ihmisiin ja kuulemaan tärkeistä ja mielenkiintoisista asioista. Specian työntekijät ovat myös huipputyyppejä ja heidän kanssaan mielellään järjestää ja suunnittelee tapahtumia ja kokoontumisia. Hallituksen Specia-vastaava on siis linkki Specian ja ainejärjestön välissä, se joka vie tietoa molempiin suuntiin. Specia-vastaava järjestää myös uusien opiskelijoiden Specia-infon yhdessä Specian kanssa.


Liikuntavastaava

Liikuntavastaavien tehtäviin kuuluu Mentorin omien sekä yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa toteutettavien liikuntatapahtumien järjestäminen. Lisäksi tiedotamme monipuolisesti liikuntaan liittyvistä asioista ja pidämme yhteyttä Akateemiseen Mahtiin sekä muiden ainejärjestöjen liikuntavastaaviin. Teemme myös paljon yhteistyötä Mentorin vapaa-aikavastaavien kanssa.


Työelämävastaavat

Työelämävastaavat järjestävät Mentorin yritysvierailut ja työelämäpäivät. Työelämätiimi ei kuitenkaan tee työtään yksin, vaan ottaa kaikilta ainejärjestön jäseniltä vastaan ideoita ja vinkkejä, mihin he haluaisivat tutustua ja tiimi pyrkii toteuttamaan niitä. Tarkoitus on myös luoda kontakteja jo työelämässä toimivien kasvatustieteilijöiden ja alalla toimivien yritysten kanssa. Työelämätiimi ottaakin mielellään vastaan yhteydenottoja; mahdollisia vierailukohteita, yritysesittelijöitä, yhteistyötahoja tai harjoittelupaikkavinkkejä. Ota rohkeasti yhteyttä!


KV- vastaava

Kansainvälisyysvastaavana tehtäviini on kuulunut kansainvälisyyden edistäminen ainejärjestössämme. Konkreettisimpana tehtävänä on olla päävastuussa vaihto-oppilaidemme tuutoroinnista – tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että rekrytoin ainejärjestöstämme kv-tuutorit ja huolehdin, että jokainen kansainvälinen opiskelija saa heidän kauttaan apua ja tukea saapuessaan Suomeen. Lisäksi KV-vastaava pitää huolen, että yleisesti Mentorin toiminnassa otettaisiin mahdollisimman paljon huomioon myös kansainväliset opiskelijat. Järjestämme myös itse erityisiä tapahtumia tuutoreiden ja vaihto-oppilaiden kesken. Tämä tehtävä on ollut erityisen antoisa, sillä kv-tuutorointi on järjestetty yhteistyössä kaikkien Kasvon ainejärjestöjen kanssa. Näin ollen mukavien vaihtareiden lisäksi on saanut tutustua myös muihin kasvatustieteilijöihin, jotka ovat kiinnostuneita kansainvälisyydestä.  Kansainvälisyys korostuu jatkossa yhä enemmän, sillä yksiköt on velvoitettu järjestämään kansainvälisiä maisteriohjelmia. Sen vuoksi on tärkeää valmistaa myös ainejärjestön toimintaa siihen suuntaan, että se on oikeasti kaikille kasvatustieteilijöille avointa riippumatta äidinkielestä tai kansalaisuudesta.


Kulttuurivastaava

Kulttuurivastaavan tehtävä on järjestää kulttuuritapahtuma vähintään kerran lukukaudessa aina keväisin ja syksyisin. Kulttuuritapahtumia on Tampereella pilvin pimein, joten vain mielikuvistus on rajana niiden toteuttamisessa – vaikka toki budjettikin on syytä pitää mielessä, sillä osallistujat maksavat kulttuuritapahtumat  yleensä omasta pussistaan. Viime vuosina tapahtumina on ollut muun muassa reissut teatteriesityksiin Telakalle, vierailu Muumimuseoon ja Ylioppilasteatterin Stand Up Underground -illat. Ehdotuksia hyvistä tapahtumista otetaan mielellään vastaan!


Vapaa-aikavastaava

Me vapaa-aikavastaavina pyrimme siihen, ettei sinulla olisi Mentorissa tylsää! Opiskeluvuodet ovat tunnetusti muutakin kuin nenä tenttikirjassa kiinni istumista, ja välillä (usein) tarvitaan kunnon aivot narikkaan -nollausta opiskeluhommista. Tehtävänämme on suunnitella ja järjestää jäsenille monipuolisesti erilaisia tapahtumia pitkin lukuvuotta, aina sitseistä ulkoilutapahtumiin ja bileistä yhteistyökuvioihin muiden ainejärjestöjen kanssa. Nähdään siis Mentorin tapahtumissa – be there or be square!

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s